ScienceDirect Publication: Chemical Engineering Journal - RSS Feed

ScienceDirect RSS

Latest articles

Heterogeneous activation of peroxymonosulfate by sulfur-doped Fe<sub>x</sub>Mn<sub>3-x</sub>O<sub>4</sub> (x = 1, 2) for trichloroethylene degradation: Non-radical and radical mechanisms

Publication date: 1 March 2023Source: Chemical Engineering Journal, Volume 459Author(s): Meiyun Feng, Zhiqiang Xu, Kuangfei Lin, Haijiao Xie, Meng Zhang

A negative-response strain sensor towards wearable microclimate changes for body area sensing networks

Publication date: 1 March 2023Source: Chemical Engineering Journal, Volume 459Author(s): Jing Liu, Junze Zhang, Zeyu Zhao, Yanping Liu, Wai Cheong Tam, Zhaozhu Zheng, Xiaoqin Wang, Yuling Li, Zekun Liu, Yi Li, Gang Li

Constructing highly active surface-nanostructured core/bi-shell La<sub>1.2</sub>Sr<sub>0.8</sub>Ni<sub>0.5</sub>Mn<sub>0.5</sub>O<sub>4+δ</sub> cathode for protonic ceramic fuel cells

Publication date: 1 March 2023Source: Chemical Engineering Journal, Volume 459Author(s): Jie Hou, Junyi Gong, Jing-Li Luo

Periodate activation with stable MgMn<sub>2</sub>O<sub>4</sub> spinel for bisphenol A removal: Radical and non-radical pathways

Publication date: 1 March 2023Source: Chemical Engineering Journal, Volume 459Author(s): Jiaxin Yu, Wei Qiu, Xinchen Lin, Yishi Wang, Xiaohui Lu, Yongbo Yu, Haiteng Gu, Song Heng, Haochen Zhang, Jun Ma

Engineering oxygen vacancy-rich CeO<sub>x</sub> overcoating onto Ni/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> by atomic layer deposition for bi-reforming of methane

Publication date: 1 March 2023Source: Chemical Engineering Journal, Volume 459Author(s): Baitang Jin, Kaiying Wang, Han Yu, Xiaoqing He, Xinhua Liang

Achieving multi-cycle regeneration of activated carbon and Cr(VI) removal over a wide pH range by hydrothermal converting quinonimine dye into difunctional pyrrolic-N: Implication for carbon capture in printing and dyeing wastewater treatment

Publication date: 1 March 2023Source: Chemical Engineering Journal, Volume 459Author(s): Xiaonuan Wang, Yajie Qian, Hong Chen, Xiang Li, Ai Zhang, Xianying Li, Changyu Chen, Yueling He, Gang Xue

Spatially dual-confined metallic selenide double active centers for boosting potassium ion storage

Publication date: 1 March 2023Source: Chemical Engineering Journal, Volume 459Author(s): Juan Gong, Rui Zhang, Xijun Wei, Yu Liu, Qing Luo, Qi Wan, Qiaoji Zheng, Lei Wang, Shude Liu, Dunmin Lin

Fibrous Cellulose Nanoarchitectonics on N-doped Carbon-based Metal-Free Catalytic Nanofilter for Highly Efficient Advanced Oxidation Process

Publication date: Available online 4 February 2023Source: Chemical Engineering JournalAuthor(s): Wenkai Zhu, Donggyun Kim, Minsu Han, Jieun Jang, Hojoon Choi, Goomin Kwon, Youngho Jeon, Du Yeol Ryu, Si-Hyung Lim, Jungmok You, Song Li, Jeonghun Kim

Contribution of Surface Plasmonic Resonance to Enhanced Photocatalytic Antibacterial Performance of Graphene-based Two-dimensional Heterojunction

Publication date: Available online 4 February 2023Source: Chemical Engineering JournalAuthor(s): Zhengao Wang, Guangyu Liu, Wei Chen, Lu Zhang, Zheng Qi, Guanghui Bai, Youzhun Fan, Chengli Liu, Cairong Xiao, Wei Li, Yunbing Chang, Guoyan Liang, Zhengnan Zhou, Peng Yu, Zhiguo Song, Chengyun Ning

Flow filtration/adsorption and simultaneous monitoring technologies of radiocesium <sup>137</sup>Cs in river water

Publication date: Available online 4 February 2023Source: Chemical Engineering JournalAuthor(s): Kazuyuki Enomoto, Hiroyuki Hoshina, Noboru Kasai, Keisuke Kurita, Yuji Ueki, Yuto Nagao, Yong-Gen Yin, Nobuo Suzui, Naoki Kawachi, Noriaki Seko

Discover, share and read the best on the web

Follow RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters! Get unfiltered news feeds or filter them to your liking.

Get Inoreader
Inoreader - Follow RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters!