ScienceDirect Publication: Carbon

ScienceDirect RSS

Latest articles

Origin of low friction in hydrogenated diamond-like carbon films due to graphene nanoscroll formation depending on sliding mode: Unidirection and reciprocation

Publication date: March 2021Source: Carbon, Volume 173Author(s): Yunhai Liu, Lei Chen, Bangzheng Jiang, Yangqin Liu, Bin Zhang, Chen Xiao, Junyan Zhang, Linmao Qian

In-situ construction of porous Si@C composites with LiCl template to provide silicon anode expansion buffer

Publication date: March 2021Source: Carbon, Volume 173Author(s): Hong Dong, Xiaolan Fu, Jie Wang, Peng Wang, Hao Ding, Ru Song, Shimin Wang, Runrun Li, Shiyou Li

Tritium adsorption and desorption on/from nuclear graphite edge by a first-principles study

Publication date: March 2021Source: Carbon, Volume 173Author(s): Mingjun Zhang, Xijun Wu, Guo Yang, Nan Qian, Fei Wei, Chao Zhao, Jiayu Liu, Ke Deng, Wei Liu

Facile green path to interconnected nano-graphite networks to overtake graphene as conductive fillers

Publication date: March 2021Source: Carbon, Volume 173Author(s): Jialiang Huang, Xuewen Zhao, Yang Wu, Na Yang, Chuansheng Ma, Yonghong Cheng, Jinying Zhang

Magnetic porous N-doped carbon composites with adjusted composition and porous microstructure for lightweight microwave absorbers

Publication date: March 2021Source: Carbon, Volume 173Author(s): Panbo Liu, Sai Gao, Yi Wang, Ying Huang, Fengtao Zhou, Peizhou Liu

Non-corrosive and low-cost synthesis of hierarchically porous carbon frameworks for high-performance lithium-ion capacitors

Publication date: March 2021Source: Carbon, Volume 173Author(s): Tong Qian, Yunchun Huang, Mengdi Zhang, Zhengzheng Xia, Haiyan Liu, Lu Guan, Han Hu, Mingbo Wu

Pseudo metal-organic coordination derived one-step carbonization of non-carbonizable carboxylate organic molecules toward functional mesostructured porous carbons

Publication date: March 2021Source: Carbon, Volume 173Author(s): Jin Seul Byun, Yo Chan Jeong, Jae Ho Kim, Min Chang Shin, Jeong Yeon Park, Hyoung-Joon Jin, Chong Rae Park, Taehoon Kim, Seung Jae Yang

The mechanical behavior and collapse of graphene-assembled hollow nanospheres under compression

Publication date: March 2021Source: Carbon, Volume 173Author(s): Yifan Zhao, Yushun Zhao, Fan Wu, Yue Zhao, Yaming Wang, Chao Sui, Xiaodong He, Chao Wang, Huifeng Tan, Chao Wang

Inhomogeneous work-function hysteresis in chemical vapor deposition-grown graphene field-effect devices

Publication date: March 2021Source: Carbon, Volume 173Author(s): Hwi Je Woo, Seongchan Kim, Young-Jin Choi, Jeong Ho Cho, Seong Heon Kim, Young Jae Song

π-electron weak ferromagnetism in potassium-intercalated 9-phenylanthracene

Publication date: March 2021Source: Carbon, Volume 173Author(s): Ming-An Fu, Ren-Shu Wang, Hui Yang, Pei-Yuan Zhang, Chun-Fang Zhang, Xiao-Jia Chen, Yun Gao, Zhong-Bing Huang

Discover, share and read the best on the web

Subscribe to RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters! Get unfiltered news feeds or filter them to your liking.

Get Inoreader
Inoreader - Subscribe to RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters!