ScienceDirect Publication: Carbon

ScienceDirect RSS

Latest articles

Evaluation of the oxidative reactivity and electrical properties of soot particles

Publication date: Available online 5 March 2021Source: CarbonAuthor(s): Ye Liu, Chonglin Song, Gang Lv, Wei Zhang, Haibo Chen

In Situ Construction of 3-Dimensional Hierarchical Carbon Nanostructure; Investigation of the Synthesis Parameters and Hydrogen Evolution Reaction Performance

Publication date: Available online 5 March 2021Source: CarbonAuthor(s): Khaled Tawfik Alali, Jing yu, Deema Moharram, Qi Liu, Rongrong Chen, Jiahui Zhu, Rumin Li, Peili Liu, Jingyuan Liu, Jun Wang

Electrochemistry of Nitrogen and Boron Bi-element Incorporated Diamond Films

Publication date: Available online 4 March 2021Source: CarbonAuthor(s): Tianxiao Guo, Nianjun Yang, Bing Yang, Anna Schulte, Qun Jin, Ulrike Koch, Soumen Mandal, Carsten Engelhard, Oliver A. Williams, Holger Schönherr, Xin Jiang

Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> and graphene nanocomposites toward efficient lubrication

Publication date: 15 June 2021Source: Carbon, Volume 177Author(s): Long Wang, Anh Kiet Tieu, Guojuan Hai, Jiaqing Li, Hongtao Zhu, The Pham Sang, Jun Yang

Electrostatic self-assembly construction of 2D MoS<sub>2</sub> wrapped hollow Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> nanoflowers@1D carbon tube hybrids for self-cleaning high-performance microwave absorbers

Publication date: Available online 3 March 2021Source: CarbonAuthor(s): Xiang Zhang, Yanyan Dong, Fei Pan, Zhen Xiang, Xiaojie Zhu, Wei Lu

Obituary: John Meurig Thomas (1932–2020)

Publication date: Available online 3 March 2021Source: CarbonAuthor(s): Ljubiša R. Radović

Microwave-assisted synthesis of carbon dots modified graphene for full carbon-based potassium ion capacitors

Publication date: Available online 2 March 2021Source: CarbonAuthor(s): Shu Dong, Yali Song, Yongzheng Fang, Kai Zhu, Ke Ye, Yinyi Gao, Jun Yan, Guiling Wang, Dianxue Cao

Highly reversible lithium storage in Li<sub>2</sub>C<sub>2</sub> nanosheets

Publication date: Available online 2 March 2021Source: CarbonAuthor(s): Ye Fan, Chao Deng, Yuxuan Gao, Yi Ding, Yuchen Wu, Shiman Mo, Yingbang Yao, Bo Liang, Shengguo Lu, Wen Qi, Tao Tao

Recent progress on carbon-based composite materials for microwave electromagnetic interference shielding

Publication date: Available online 2 March 2021Source: CarbonAuthor(s): Rajesh Kumar, Sumanta Sahoo, Ednan Joanni, Rajesh K. Singh, Wai Kian Tan, Kamal K. Kar, Atsunori Matsuda

Corrigendum to ‘A theoretical strategy of pure carbon materials for lightweight and excellent absorption performance’ [Carbon 174 (2021) 662–672]

Publication date: Available online 2 March 2021Source: CarbonAuthor(s): Xu Yan, Xiaoxiao Huang, Yanting Chen, Yuhao Liu, Long Xia, Tao Zhang, Haiyan Lin, Dechang Jia, Bo Zhong, Guangwu Wen, Yu Zhou

Discover, share and read the best on the web

Subscribe to RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters! Get unfiltered news feeds or filter them to your liking.

Get Inoreader
Inoreader - Subscribe to RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters!