ScienceDirect Publication: Biomaterials

ScienceDirect RSS

Latest articles

Corrigendum to “Multicellularity-interweaved bone regeneration of BMP-2-loaded scaffold with orchestrated kinetics of resorption and osteogenesis”[Biomaterials Volume 216 (2019) 119216]

Publication date: January 2021Source: Biomaterials, Volume 264Author(s): Haoyi Niu, Yifan Ma, Guangyu Wu, Bing Duan, Ying Wang, Yuan Yuan, Changsheng Liu

On-demand degradable embolic microspheres for immediate restoration of blood flow during image-guided embolization procedures

Publication date: Available online 24 September 2020Source: BiomaterialsAuthor(s): Hyunjun Choi, Bongseo Choi, Bo Yu, Weiguo Li, Monica M. Matsumoto, Kathleen R. Harris, Robert J. Lewandowski, Andrew C. Larson, Samdeep K. Mouli, Dong-Hyun Kim

Adaptive architecture and mechanoresponse of epithelial cells on a torus

Publication date: Available online 23 September 2020Source: BiomaterialsAuthor(s): Sun-Min Yu, Bo Li, François Amblard, Steve Granick, Yoon-Kyoung Cho

Photo-activated chemo-immunotherapy for metastatic cancer using a synergistic graphene nanosystem

Publication date: Available online 23 September 2020Source: BiomaterialsAuthor(s): Feifan Zhou, Meng Wang, Teng Luo, Junle Qu, Wei R. Chen

Targeting nanoparticles for diagnosis and therapy of bone tumors: Opportunities and challenges

Publication date: Available online 22 September 2020Source: BiomaterialsAuthor(s): Xin Gao, Lin Li, Xiaopan Cai, Quan Huang, Jianru Xiao, Yiyun Cheng

Three-dimensional bio-printing of primary human hepatocellular carcinoma for personalized medicine

Publication date: Available online 22 September 2020Source: BiomaterialsAuthor(s): Feihu Xie, Lejia Sun, Yuan Pang, Gang Xu, Bao Jin, Haifeng Xu, Xin Lu, Yiyao Xu, Shunda Du, Yanan Wang, Shi Feng, Xinting Sang, Shouxian Zhong, Xin Wang, Wei Sun, Haitao Zhao, Hongbing Zhang, Huayu Yang, Pengyu Huang, Yilei Mao

Development of highly functional bioengineered human liver with perfusable vasculature

Publication date: Available online 21 September 2020Source: BiomaterialsAuthor(s): Da-Hyun Kim, Jungho Ahn, Hyun Kyoung Kang, Min-Soo Kim, Nam-Gyo Kim, Myung Geun Kook, Soon Won Choi, Noo Li Jeon, Heung-Myong Woo, Kyung-Sun Kang

Nanoparticles retard immune cells recruitment <em>in vivo</em> by inhibiting chemokine expression

Publication date: Available online 21 September 2020Source: BiomaterialsAuthor(s): Jianxiong Xu, Jinxuan Wang, Juhui Qiu, Hua Liu, Yi Wang, Yuliang Cui, Rose Humphry, Nan Wang, Colm DurKan, Yaokai Chen, Yanqiu Lu, Qinfeng Ma, Wei Wu, Yang Luo, Lehui Xiao, Guixue Wang

Progress and perspective of microneedle system for anti-cancer drug delivery

Publication date: January 2021Source: Biomaterials, Volume 264Author(s): Dongdong Li, Doudou Hu, Hongxia Xu, Hirak K. Patra, Xiangrui Liu, Zhuxian Zhou, Jianbin Tang, Nigel Slater, Youqing Shen

Recent progress on nanoparticles for targeted aneurysm treatment and imaging

Publication date: January 2021Source: Biomaterials, Volume 265Author(s): Nisakorn Yodsanit, Bowen Wang, Yi Zhao, Lian-Wang Guo, K. Craig Kent, Shaoqin Gong

Discover, share and read the best on the web

Subscribe to RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters! Get unfiltered news feeds or filter them to your liking.

Get Inoreader
Inoreader - Subscribe to RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters!