ScienceDirect Publication: Biomaterials

ScienceDirect RSS

Latest articles

Sequential growth factor releasing double cryogel system for enhanced bone regeneration

Publication date: Available online 10 July 2020Source: BiomaterialsAuthor(s): Seunghun S. Lee, Jung Hun Kim, Jiwoon Jeong, Seung Hyun L. Kim, Rachel H. Koh, Inseon Kim, Sunghoon Bae, Hoyon Lee, Nathaniel S. Hwang

Fucoidan-based, tumor-activated nanoplatform for overcoming hypoxia and enhancing photodynamic therapy and antitumor immunity

Publication date: Available online 10 July 2020Source: BiomaterialsAuthor(s): Chu-Hung Chung, Kun-Ying Lu, Wei-Cheng Lee, Wen-Jing Hsu, Wen-Fu Lee, Jia-Zih Dai, Pei-Wei Shueng, Cheng-Wei Lin, Fwu-Long Mi

Specific-oxygen-supply functionalized core-shell nanoparticles for smart mutual-promotion between photodynamic therapy and gambogic acid-induced chemotherapy

Publication date: Available online 10 July 2020Source: BiomaterialsAuthor(s): Lingfei Han, Yingming Wang, Xiaoxian Huang, Fulei Liu, Congyu Ma, Feng Feng, Jiguo Zhang, Wenyuan Liu, Wei Qu, Huan Pang, Jingwei Xue

Localized delivery of CRISPR/dCas9 via layer-by-layer self-assembling peptide coating on nanofibers for neural tissue engineering

Publication date: Available online 8 July 2020Source: BiomaterialsAuthor(s): Kunyu Zhang, Wai Hon Chooi, Shuang Liu, Jiah Shin Chin, Aoife Murray, Dean Nizetic, Du Cheng, Sing Yian Chew

MicroRNA-responsive release of Cas9/sgRNA from DNA nanoflower for cytosolic protein delivery and enhanced genome editing

Publication date: Available online 7 July 2020Source: BiomaterialsAuthor(s): Jinjin Shi, Xue Yang, Yanan Li, Danyu Wang, Wei Liu, Zhenzhong Zhang, Junjie Liu, Kaixiang Zhang

Chitosan/γ-PGA nanoparticles-based immunotherapy as adjuvant to radiotherapy in breast cancer

Publication date: Available online 7 July 2020Source: BiomaterialsAuthor(s): Flávia Castro, Marta L. Pinto, Catarina L. Pereira, Karine Serre, Mário A. Barbosa, Karim Vermaelen, Fátima Gärtner, Raquel M. Gonçalves, Olivier de Wever, Maria J. Oliveira

Textured nanofibrils drive microglial phenotype

Publication date: Available online 3 July 2020Source: BiomaterialsAuthor(s): Qin Song, Simone Pifferi, Lin Shi, Chuntao Chen, Remo Proietti Zaccaria, Anna Menini, Jianping Cao, Qi Zhang, Vincent Torre

Biosynthetic molecular imaging probe for tumor-targeted dual-modal fluorescence/magnetic resonance imaging

Publication date: Available online 2 July 2020Source: BiomaterialsAuthor(s): Huaixin Zhao, Huiting Zhao, Yi Jiao, Yi Zhu, Chunxia Liu, Feng Li, Yinsong Wang, Zi Gu, Dayong Yang

Biomaterial 3D collagen I gel culture model: A novel approach to investigate tumorigenesis and dormancy of bladder cancer cells induced by tumor microenvironment

Publication date: Available online 2 July 2020Source: BiomaterialsAuthor(s): Yaqi Qiu, Shi Qiu, Linghui Deng, Ling Nie, Lina Gong, Xinyang Liao, Xiaonan Zheng, Kun Jin, Jiakun Li, Xiang Tu, Liangren Liu, Zhenhua Liu, Yige Bao, Jianzhong Ai, Tianhai Lin, Lu Yang, Qiang Wei

Novel ultrasmall multifunctional nanodots for dual-modal MR/NIR-II imaging-guided photothermal therapy

Publication date: Available online 1 July 2020Source: BiomaterialsAuthor(s): Fenfen Li, Tuanwei Li, Debo Zhi, Pengping Xu, Wenshen Wang, Yi Hu, Yuanyuan Zhang, Shaozhen Wang, J. Matula Thomas, J. Beauchamp Norman, Weiping Ding, Lifeng Yan, Bensheng Qiu

Discover, share and read the best on the web

Subscribe to RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters! Get unfiltered news feeds or filter them to your liking.

Get Inoreader
Inoreader - Subscribe to RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters!