ScienceDirect Publication: Biomaterials - RSS Feed

ScienceDirect RSS

Latest articles

Editorial Board

Publication date: October 2021Source: Biomaterials, Volume 277Author(s):

Keratinocyte membrane-mediated nanodelivery system with dissolving microneedles for targeted therapy of skin diseases

Publication date: November 2021Source: Biomaterials, Volume 278Author(s): Qian Jing, Hang Ruan, Jiaqi Li, Zhi Wang, Lixia Pei, Hongmei Hu, Zehui He, Tong Wu, Shuyao Ruan, Teng Guo, Youjie Wang, Nianping Feng, Yongtai Zhang

LEFTY-PITX2 signaling pathway is critical for generation of mature and ventricular cardiac organoids in human pluripotent stem cell-derived cardiac mesoderm cells

Publication date: Available online 21 September 2021Source: BiomaterialsAuthor(s): Myeong-Hwa Song, Seung-Cheol Choi, Ji-Min Noh, Hyung Joon Joo, Chi-Yeon Park, Jung-Joon Cha, Tae Hoon Ahn, Tae Hee Ko, Jong-Il Choi, Ji Eun Na, Im Joo Rhyu, Yongjun Jang, Yongdoo Park, Jeong-An Gim, Jong-Hoon Kim, Do-Sun Lim

Engineered porous/hollow <em>Burkholderia pseudomallei</em> loading tumor lysate as a vaccine

Publication date: Available online 21 September 2021Source: BiomaterialsAuthor(s): Feng-Ying Huang, Shu-Zhen Dai, Jin-Yan Wang, Ying-Ying Lin, Cai-Chun Wang, Wu-Ping Zheng, Guang-Hong Tan

Time-programmed activation of dual polyprodrugs for synergistic cascade oxidation-chemotherapy

Publication date: November 2021Source: Biomaterials, Volume 278Author(s): Ye Liu, Maolin Jiang, Yalan Tu, Kewei Wang, Qingyu Zong, Youyong Yuan

NIR-triggerable ROS-responsive cluster-bomb-like nanoplatform for enhanced tumor penetration, phototherapy efficiency and antitumor immunity

Publication date: Available online 18 September 2021Source: BiomaterialsAuthor(s): Yu Zhang, Xiyou Du, Shangui Liu, Huixian Yan, Jianbo Ji, Yanwei Xi, Xiaoye Yang, Guangxi Zhai

M1 macrophage exosomes engineered to foster M1 polarization and target the IL-4 receptor inhibit tumor growth by reprogramming tumor-associated macrophages into M1-like macrophages

Publication date: Available online 17 September 2021Source: BiomaterialsAuthor(s): Gowri Rangaswamy Gunassekaran, Sri Murugan Poongkavithai Vadevoo, Moon-Chang Baek, Byungheon Lee

Corrigendum to “Force sensors for measuring microenvironmental forces during mesenchymal condensation” [Biomaterials 270 (2021) 120684]

Publication date: October 2021Source: Biomaterials, Volume 277Author(s): Robert A. Gutierrez, Wenqiang Fang, Haneesh Kesari, Eric M. Darling

Chitosan hydrogel/3D-printed poly(ε‐caprolactone) hybrid scaffold containing synovial mesenchymal stem cells for cartilage regeneration based on tetrahedral framework nucleic acid recruitment

Publication date: November 2021Source: Biomaterials, Volume 278Author(s): Pinxue Li, Liwei Fu, Zhiyao Liao, Yu Peng, Chao Ning, Cangjian Gao, Daxu Zhang, Xiang Sui, Yunfeng Lin, Shuyun Liu, Chunxiang Hao, Quanyi Guo

Expanding the toolbox of exosome-based modulators of cell functions

Publication date: October 2021Source: Biomaterials, Volume 277Author(s): Qinqin Cheng, Zhefu Dai, Xiaojing Shi, Xinping Duan, Yiling Wang, Tianling Hou, Yong Zhang

Discover, share and read the best on the web

Follow RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters! Get unfiltered news feeds or filter them to your liking.

Get Inoreader
Inoreader - Follow RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters!