ScienceDirect RSS
2k followers 30 articles/week
Achieving high-capacity aqueous calcium-ion storage in amorphous manganese oxide nanospheres for calcium-ion asymmetric supercapacitors

Publication date: 15 April 2024Source: Journal of Power Sources, Volume 599Author(s): Dewei Wang, Xinliang Han, Xinyang Zhang

Wed Feb 21, 2024 21:20
Integrated N-doped carbon electrodes with regional synergistic energy storage mechanisms for zinc-ion hybrid supercapacitors

Publication date: 15 April 2024Source: Journal of Power Sources, Volume 599Author(s): Ning An, Maoqing Wei, Chao Guo, Jiao Xin, Congcong Meng, Daming Sun, Yang Lei, Zhongai Hu, Xiuyan Dong, Li Zhao

Wed Feb 21, 2024 21:20
A cobalt-free Pr<sub>6</sub>O<sub>11</sub>–BaCe<sub>0.2</sub>Fe<sub>0.8</sub>O<sub>3-δ</sub> composite cathode for protonic ceramic fuel cells with promising oxygen reduction activity and hydration ability

Publication date: 15 April 2024Source: Journal of Power Sources, Volume 599Author(s): Xuanlin Lu, Zhi Yang, Jian Zhang, Xin Zhao, Jiaxuan Chen, Wen Liu, Yicheng Zhao, Yongdan Li

Wed Feb 21, 2024 21:20
Surface-functionalized Li<sub>1.3</sub>Al<sub>0.3</sub>Ti<sub>1.7</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> with synergetic silane coupling agent and ionic liquid modification for PEO-based all-solid-state lithium metal batteries

Publication date: 15 April 2024Source: Journal of Power Sources, Volume 599Author(s): Yuchen Wu, Ming Chao, Chengyi Lu, Hanyu Xu, Kai Zeng, Decheng Li, Ruizhi Yang

Wed Feb 21, 2024 21:20
Multistage channel PVDF-HFP pregnant ZIF-8@SiO<sub>2</sub> quasi-solid electrolyte for lithium-metal batteries

Publication date: 15 April 2024Source: Journal of Power Sources, Volume 599Author(s): Hu Wang, Jiangchao Chen, Pengfei Pang, Yiran Bai, Zhiqiang Zheng, Tao Huang, Kunpeng Jiang, Yunyun Zhao, Guisheng Zhu, Huarui Xu

Wed Feb 21, 2024 21:20
Data-driven approaches for predicting performance degradation of solid oxide fuel cells system considering prolonged operation and shutdown accumulation effect

Publication date: Available online 20 February 2024Source: Journal of Power SourcesAuthor(s): Xiao-long Wu, Yu Li, Shiyun Cai, Yuanwu Xu, Lingyan Hu, Bo Chi, Jingxuan Peng, Xi Li

Wed Feb 21, 2024 21:20

Build your own newsfeed

Ready to give it a go?
Start a 14-day trial, no credit card required.

Create account