ScienceDirect Publication: Materials Today - RSS Feed

ScienceDirect RSS

Latest articles

A seed-like hydrogel with metabolic cascade microbiota for oral treatment of liver failure

Publication date: Available online 8 August 2022Source: Materials TodayAuthor(s): Di-Wei Zheng, Ke-Wei Chen, Jian-Hua Yan, Zhi-Yong Rao, Chi-Hui Yang, Rui-Lin Li, Ying Tang, Han Cheng, Xian-Zheng Zhang

Completely crystalline carbon containing graphite-like crystal enables 99.5% initial coulombic efficiency for Na-ion batteries

Publication date: Available online 6 August 2022Source: Materials TodayAuthor(s): Xiao Yu, Ling Xin, Xianwei Li, Zhenqian Wu, Yong Liu

Highly efficient liquid droplet manipulation via human-motion-induced direct charge injection

Publication date: Available online 5 August 2022Source: Materials TodayAuthor(s): Jianfeng Sun, Lingjun Zhang, Yihao Zhou, Zhongjie Li, Alberto Libanori, Qian Tang, Yingzhou Huang, Chenguo Hu, Hengyu Guo, Yan Peng, Jun Chen

Single-material aluminum foil as anodes enabling high-performance lithium-ion batteries: The roles of prelithiation and working mechanism

Publication date: Available online 4 August 2022Source: Materials TodayAuthor(s): Daqing Li, Fulu Chu, Zhenjiang He, Yi Cheng, Feixiang Wu

Advances in solution-processed quantum dots based hybrid structures for infrared photodetector

Publication date: Available online 30 July 2022Source: Materials TodayAuthor(s): Kun Ba, Jianlu Wang

Mechanistic insight into the impact of pre-lithiation on the cycling stability of lithium-ion battery

Publication date: Available online 30 July 2022Source: Materials TodayAuthor(s): Jinran Sun, Lang Huang, Gaojie Xu, Shamu Dong, Chunsheng Wang, Guanglei Cui

Advances in triboelectric nanogenerator powered electrowetting-on-dielectric devices: Mechanism, structures, and applications

Publication date: Available online 30 July 2022Source: Materials TodayAuthor(s): Jie Tan, Shulan Sun, Dongyue Jiang, Minyi Xu, Xiangyu Chen, Yongchen Song, Zhong Lin Wang

Hierarchically porous ceramics via direct writing of preceramic polymer-triblock copolymer inks

Publication date: Available online 29 July 2022Source: Materials TodayAuthor(s): John J. Bowen, Shahryar Mooraj, Jacob A. Goodman, Siyuan Peng, Dayton P. Street, Benito Roman-Manso, Emily C. Davidson, Kara L. Martin, Lisa M. Rueschhoff, Scott N. Schiffres, Wen Chen, Jennifer A. Lewis, Matthew B. Dickerson

Parts-per-billion (ppb) selective iodine sensors leveraging metal–organic framework nanoenvironment

Publication date: Available online 29 July 2022Source: Materials TodayAuthor(s): Arun S. Babal, Samraj Mollick, Waqas Kamal, Steve Elston, Alfonso A. Castrejón-Pita, Stephen M. Morris, Jin-Chong Tan

Giant electromechanical response in layered ferroelectrics enabled by asymmetric ferroelastic switching

Publication date: Available online 29 July 2022Source: Materials TodayAuthor(s): Xiang He, Chen Chen, Lu Wang, Yunyun Gong, Rongmin Dun, Faqiang Zhang, Yanqiu Wu, Huarong Zeng, Yongxiang Li, Zhiguo Yi

Discover, share and read the best on the web

Follow RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters! Get unfiltered news feeds or filter them to your liking.

Get Inoreader
Inoreader - Follow RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters!