ScienceDirect Publication: Nano Today

ScienceDirect RSS

Latest articles

Nanotechnology for virus treatment

Publication date: February 2021Source: Nano Today, Volume 36Author(s): Jiarong Zhou, Nishta Krishnan, Yao Jiang, Ronnie H. Fang, Liangfang Zhang

Tailoring carbon nanomaterials via a molecular scissor

Publication date: February 2021Source: Nano Today, Volume 36Author(s): Qing Wang, Yihao Zhou, Xun Zhao, Kyle Chen, Gu Bingni, Tao Yang, Haitao Zhang, Weiqing Yang, Jun Chen

In situ pepsin-assisted needle assembly of magnetic-graphitic-nanocapsules for enhanced gastric retention and mucus penetration

Publication date: February 2021Source: Nano Today, Volume 36Author(s): Xinqi Cai, Yiting Xu, Lina Zhao, Jiamei Xu, Shengkai Li, Chaoqi Wen, Xin Xia, Qian Dong, Xiaoxiao Hu, Xiaofeng Wang, Long Chen, Zhuo Chen, Weihong Tan

Using nano-selenium to combat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)?

Publication date: Available online 23 November 2020Source: Nano TodayAuthor(s): Lina He, Jiating Zhao, Liming Wang, Quancheng Liu, Yuqin Fan, Bai Li, Yong-Liang Yu, Chunying Chen, Yu-Feng Li

A nano vector with photothermally enhanced drug release and retention to overcome cancer multidrug resistance

Publication date: February 2021Source: Nano Today, Volume 36Author(s): Chendong Ji, Wenyu Cheng, Yiseng Hu, Yunfang Liu, Fengyong Liu, Meizhen Yin

Nanomedicines inhibiting tumor metastasis and recurrence and their clinical applications

Publication date: February 2021Source: Nano Today, Volume 36Author(s): Xiangyi Kong, Ran Cheng, Jing Wang, Yi Fang, Kuo Chu Hwang

Nanozyme scavenging ROS for prevention of pathologic α-synuclein transmission in Parkinson’s disease

Publication date: February 2021Source: Nano Today, Volume 36Author(s): Yu-Qing Liu, Yuanyang Mao, Enquan Xu, Huimin Jia, Shu Zhang, Valina L. Dawson, Ted M. Dawson, Yan-Mei Li, Zhi Zheng, Weiwei He, Xiaobo Mao

Near-infrared-responsive functional nanomaterials: the first domino of combined tumor therapy

Publication date: February 2021Source: Nano Today, Volume 36Author(s): Changsong Wu, Yihan Wu, Xiaohui Zhu, Jing Zhang, Jinliang Liu, Yong Zhang

Overcoming immune resistance by sequential prodrug nanovesicles for promoting chemoimmunotherapy of cancer

Publication date: February 2021Source: Nano Today, Volume 36Author(s): Fengqi Zhou, Jing Gao, Zhiai Xu, Tianliang Li, Ang Gao, Fang Sun, Fengyang Wang, Weiqi Wang, Yong Geng, Fan Zhang, Zhi Ping Xu, Haijun Yu

All-2D architectures toward advanced electronic and optoelectronic devices

Publication date: February 2021Source: Nano Today, Volume 36Author(s): J.D. Yao, G.W. Yang

Discover, share and read the best on the web

Subscribe to RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters! Get unfiltered news feeds or filter them to your liking.

Get Inoreader
Inoreader - Subscribe to RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters!