ScienceDirect Publication: Nano Today

ScienceDirect RSS

Latest articles

Efficient encapsulation of biocompatible nanoparticles in exosomes for cancer theranostics

Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Tanziela Tanziela, Sana Shaikh, Hui Jiang, Zuhong Lu, Xuemei Wang

Antiviral nanoagents: More attention and effort needed?

Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Yongjiu Chen, Juan Ma, Ming Xu, Sijin Liu

Boron-doped Fe-N-C single-atom nanozymes specifically boost peroxidase-like activity

Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Lei Jiao, Weiqing Xu, Yu Zhang, Yu Wu, Wenling Gu, Xiaoxiao Ge, Bingbing Chen, Chengzhou Zhu, Shaojun Guo

Intranasal exposure to ZnO nanoparticles induces alterations in cholinergic neurotransmission in rat brain

Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Zhiling Guo, Peng Zhang, Yali Luo, Heidi Qunhui Xie, Swaroop Chakraborty, Fazel Abdolahpur Monikh, Lijing Bu, Yiyun Liu, Yongchao Ma, Zhiyong Zhang, Eugenia Valsami-Jones, Bin Zhao, Iseult Lynch

Nanoceria as a possible agent for the management of COVID-19

Publication date: Available online 15 September 2020Source: Nano TodayAuthor(s): Prince Allawadhi, Amit Khurana, Sachin Allwadhi, Kamaldeep Joshi, Gopinath Packirisamy, Kala Kumar Bharani

Nanomaterials to relieve tumor hypoxia for enhanced photodynamic therapy

Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Cheng Zhang, Wen-Jun Qin, Xue-Feng Bai, Xian-Zheng Zhang

Chemotaxis-based self-accumulation of surface-engineered mitochondria for cancer therapeutic improvement

Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Wei Chen, Ting Huang, Kun Shi, Bingyang Chu, Zhiyong Qian

Water as a cocatalyst for photocatalytic H<sub>2</sub> production from formic acid

Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Shuang Cao, Xianxin Wu, Yong Chen, Siyao Qiu, Xinfeng Liu, Chenghua Sun, Lingyu Piao

Selenium nanoparticles regulates selenoprotein to boost cytokine-induced killer cells-based cancer immunotherapy

Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Ting Liu, Ligeng Xu, Lizhen He, Jianfu Zhao, Zehang Zhang, Qi Chen, Tianfeng Chen

Chemiluminescent carbon dots: Synthesis, properties, and applications

Publication date: December 2020Source: Nano Today, Volume 35Author(s): Cheng-Long Shen, Qing Lou, Kai-Kai Liu, Lin Dong, Chong-Xin Shan

Discover, share and read the best on the web

Subscribe to RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters! Get unfiltered news feeds or filter them to your liking.

Get Inoreader
Inoreader - Subscribe to RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters!