ScienceDirect Publication: Nano Today - RSS Feed

ScienceDirect RSS

Latest articles

Bioinspired adhesive and tumor microenvironment responsive nanoMOFs assembled 3D-printed scaffold for anti-tumor therapy and bone regeneration

Publication date: August 2021Source: Nano Today, Volume 39Author(s): Yanan Jiang, Ximan Pan, Mengyu Yao, Lu Han, Xin Zhang, Zhanrong Jia, Jie Weng, Wenxiang Chen, Liming Fang, Xiaolan Wang, Yu Zhang, Ranxi Duan, Fuzeng Ren, Kefeng Wang, Xian Chen, Xiong Lu

Biomimetic bioinks of nanofibrillar polymeric hydrogels for 3D bioprinting

Publication date: August 2021Source: Nano Today, Volume 39Author(s): Yue Wang, Jiahui Li, Yunfeng Li, Bai Yang

Nanotoxicology and nanomedicine: The Yin and Yang of nano-bio interactions for the new decade

Publication date: August 2021Source: Nano Today, Volume 39Author(s): Olesja Bondarenko, Monika Mortimer, Anne Kahru, Neus Feliu, Ibrahim Javed, Aleksandr Kakinen, Sijie Lin, Tian Xia, Yang Song, Thomas P. Davis, Iseult Lynch, Wolfgang J. Parak, David Tai Leong, Pu Chun Ke, Chunying Chen, Yuliang Zhao

Direct photoinduced synthesis of lead halide perovskite nanocrystals and nanocomposites

Publication date: August 2021Source: Nano Today, Volume 39Author(s): Jiaojiao Wei, Wei Zheng, Ping Huang, Zhongliang Gong, Yan Liu, Shan Lu, Zhuo Li, Xueyuan Chen

Folate receptor-targeted nanoprobes for molecular imaging of cancer: Friend or foe?

Publication date: August 2021Source: Nano Today, Volume 39Author(s): Ali Shakeri-Zadeh, Abolhasan Rezaeyan, Abolfazl Sarikhani, Hamed Ghaffari, Hadi Samadian, Sara Khademi, Habib Ghaznavi, Jeff W.M. Bulte

Recent progress on black phosphorus quantum dots for full-spectrum solar-to-chemical energy conversion

Publication date: August 2021Source: Nano Today, Volume 39Author(s): Wanying Lei, Xin Pang, Guanglu Ge, Gang Liu

Aptamer functionalized nanomaterials for biomedical applications: Recent advances and new horizons

Publication date: August 2021Source: Nano Today, Volume 39Author(s): Mansour Mahmoudpour, Shichao Ding, Zhaoyuan Lyu, Ghasem Ebrahimi, Dan Du, Jafar Ezzati Nazhad Dolatabadi, Mohammadali Torbati, Yuehe Lin

Graphene promotes lung cancer metastasis through Wnt signaling activation induced by DAMPs

Publication date: August 2021Source: Nano Today, Volume 39Author(s): Zhenfei Bi, Lu Li, Jingyun Yang, Xue Li, Fei Mo, Tianqi Lu, Yanlin Song, Zesheng Cheng, Qianmei Fu, Hong Lei, Xuemei He, Yuquan Wei, Xiawei Wei

Liquid exfoliation of TiN nanodots as novel sonosensitizers for photothermal-enhanced sonodynamic therapy against cancer

Publication date: August 2021Source: Nano Today, Volume 39Author(s): Xianwen Wang, Xiyu Wang, Qingfen Yue, Huizhong Xu, Xiaoyan Zhong, Lina Sun, Guangqiang Li, Yuehan Gong, Nailing Yang, Zhanhui Wang, Zhuang Liu, Liang Cheng

Photocathode for hydrogen production is self-improving

Publication date: June 2021Source: Nano Today, Volume 38Author(s): Cordelia Sealy

Discover, share and read the best on the web

Subscribe to RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters! Get unfiltered news feeds or filter them to your liking.

Get Inoreader
Inoreader - Subscribe to RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters!