ScienceDirect Publication: Nano Today - RSS Feed

ScienceDirect RSS

Latest articles

Mild photothermal therapy boosts nanomedicine antitumor efficacy by disrupting DNA damage repair pathways and modulating tumor mechanics

Publication date: April 2023Source: Nano Today, Volume 49Author(s): Yuxuan Xiong, Wei Wang, Qingyuan Deng, Zhijie Zhang, Qiang Wang, Zhengtao Yong, Chaoyang Sun, Xiangliang Yang, Zifu Li

Untethered artificial muscles powered by wearable sweat-based energy generator

Publication date: April 2023Source: Nano Today, Volume 49Author(s): Yandong Chen, Yueguang Xue, Wenhao Liu, Shilin Li, Xinlian Wang, Weixian Zhou, Guanghui Zhang, Kai Liu, Hongjie Zhang, Yuliang Zhao, Chunying Chen, Ying Liu

Nutrient-sensing nanoprotoplast augments tumor accumulation and immune response with short-term starvation

Publication date: April 2023Source: Nano Today, Volume 49Author(s): Guoliang Cao, Mixiao Tan, Wenping Huang, Jie Zhang, Yue Yin, Xiaoyang Li, Haixia Ma, Wen Su, Suping Li, Haitao Ran, Shih-Hsin Ho, Hai Wang

Accordion-inspired parallelly assembled triboelectric nanogenerator: For efficient biomechanical energy harvesting and music responding

Publication date: April 2023Source: Nano Today, Volume 49Author(s): Linan Feng, Zhong Lin Wang, Xia Cao, Liqun Zhang

Incomplete hetero-structure molecular layer enhancing room-temperature spin-photovoltaic performances

Publication date: April 2023Source: Nano Today, Volume 49Author(s): Yang Qin, Xianrong Gu, Yixiao Zhang, Shunhua Hu, Ankang Guo, Rui Zhang, Ke Meng, Tingting Yang, Cheng Zhang, Shuhang Lu, Xueli Yang, Lidan Guo, Xiangwei Zhu, Jianqi Zhang, Kun Lu, Zhixiang Wei, Xiangnan Sun

Insight into nanozymes for their environmental applications as antimicrobial and antifouling agents: Progress, challenges and prospects

Publication date: February 2023Source: Nano Today, Volume 48Author(s): Ge Fang, Ruonan Kang, Shuwei Cai, Cuicui Ge

Quasi/non-equilibrium state in nanobubble growth trajectory revealed by <em>in-situ</em> transmission electron microscopy

Publication date: February 2023Source: Nano Today, Volume 48Author(s): Hao Hu, Fenglei Shi, Peter Tieu, Benwei Fu, Peng Tao, Chengyi Song, Wen Shang, Xiaoqing Pan, Tao Deng, Jianbo Wu

Manipulating bioactivities of endothelial progenitor cell-derived exosomes for promoting angiogenesis in ischemic vascular diseases

Publication date: February 2023Source: Nano Today, Volume 48Author(s): Bing Dong, Yumin Qiu, Zhefu Liu, Jinsheng Huang, Zhichao Wang, Qiang Tu, Zhe Zhou, Jiang He, Yong Wang, Xiaolin Liu, Jianning Zhang, Xintao Shuai, Jun Tao, Wenhao Xia

NIR-activated upconversion nanoparticles/hydrogen-bonded organic framework nanocomposites for NIR-II imaging-guided cancer therapy

Publication date: February 2023Source: Nano Today, Volume 48Author(s): Yuan Liang, Ran An, Pengye Du, Pengpeng Lei, Hongjie Zhang

Inhibiting COX-2/PGE<sub>2</sub> pathway with biodegradable NIR-Ⅱ fluorescent polymeric nanoparticles for enhanced photodynamic immunotherapy

Publication date: February 2023Source: Nano Today, Volume 48Author(s): Xianghong Zhang, Hongyi Hou, Jia Wan, Jing Yang, Dongsheng Tang, Dan Zhao, Tang Liu, Kun Shang

Discover, share and read the best on the web

Follow RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters! Get unfiltered news feeds or filter them to your liking.

Get Inoreader
Inoreader - Follow RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters!