ScienceDirect Publication: Nano Energy

ScienceDirect RSS

Latest articles

Flexible single-electrode triboelectric nanogenerators with MXene/PDMS composite film for biomechanical motion sensors

Publication date: December 2020Source: Nano Energy, Volume 78Author(s): Wen He, Minkyun Sohn, Rujun Ma, Dae Joon Kang

Radial piston triboelectric nanogenerator-enhanced cellulose fiber air filter for self-powered particulate matter removal

Publication date: December 2020Source: Nano Energy, Volume 78Author(s): Jilong Mo, Chenyuan Zhang, Yanxu Lu, Yanhua Liu, Ni Zhang, Shuangfei Wang, Shuangxi Nie

Synergistic engineering of defects and architecture in Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub>@C nanosheets toward Li/Na ion batteries with enhanced pseudocapacitances

Publication date: December 2020Source: Nano Energy, Volume 78Author(s): Baoyu Sun, Shuaifeng Lou, Wei Zheng, Zhengyi Qian, Can Cui, Pengjian Zuo, Chunyu Du, Jingying Xie, Jiajun Wang, Geping Yin

Regulation and influence factors of triboelectricity at the solid-liquid interface

Publication date: December 2020Source: Nano Energy, Volume 78Author(s): Liqiang Zhang, Xiaojuan Li, Yunlei Zhang, Yange Feng, Feng Zhou, Daoai Wang

Seamlessly knitted stretchable comfortable textile triboelectric nanogenerators for E-textile power sources

Publication date: December 2020Source: Nano Energy, Volume 78Author(s): Shanshan Dong, Fan Xu, Yilan Sheng, Zihao Guo, Xiong Pu, Yanping Liu

Atomistic mechanism of cracking degradation at twin boundary of LiCoO<sub>2</sub>

Publication date: December 2020Source: Nano Energy, Volume 78Author(s): Yuyuan Jiang, Pengfei Yan, Mingchao Yu, Jianming Li, Hang Jiao, Bo Zhou, Manling Sui

Flexible semitransparent perovskite solar cells with gradient energy levels enable efficient tandems with Cu(In,Ga)Se<sub>2</sub>

Publication date: December 2020Source: Nano Energy, Volume 78Author(s): Sheng Li, Changlei Wang, Dewei Zhao, Yidan An, Yue Zhao, Xingzhong Zhao, Xiaofeng Li

Identification of the Intrinsic Atomic Disorder in ZrNiSn-based Alloys and Their Effects on Thermoelectric Properties

Publication date: December 2020Source: Nano Energy, Volume 78Author(s): Xiong Yang, Zhou Jiang, Jianbo Li, Huijun Kang, Daquan Liu, Fenfen Yang, Zongning Chen, Enyu Guo, Xue Jiang, Tongmin Wang

Bioinspired, multifunctional dual-mode pressure sensors as electronic skin for decoding complex loading processes and human motions

Publication date: December 2020Source: Nano Energy, Volume 78Author(s): Ye Qiu, Ye Tian, Shenshen Sun, Jiahui Hu, Youyan Wang, Zheng Zhang, Aiping Liu, Huanyu Cheng, Weizhan Gao, Wenan Zhang, Hao Chai, Huaping Wu

Oxygen vacancies-enriched sub-7 nm cross-linked Bi<sub>2.88</sub>Fe<sub>5</sub>O<sub>12-<em>x</em></sub> nanoparticles anchored MXene for electrochemical energy storage with high volumetric performances

Publication date: December 2020Source: Nano Energy, Volume 78Author(s): Hao Niu, Qinghua Yang, Qian Wang, Xiaoyan Jing, Kai Zhu, Ke Ye, Guiling Wang, Dianxue Cao, Jun Yan

Discover, share and read the best on the web

Subscribe to RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters! Get unfiltered news feeds or filter them to your liking.

Get Inoreader
Inoreader - Subscribe to RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters!