ScienceDirect Publication: Nano Energy - RSS Feed

ScienceDirect RSS

Latest articles

A facile and sustainable hygroelectric generator using whole-cell <em>Geobacter sulfurreducens</em>

Publication date: November 2021Source: Nano Energy, Volume 89, Part AAuthor(s): Guoping Ren, Zhao Wang, Bintian Zhang, Xing Liu, Jie Ye, Qichang Hu, Shungui Zhou

Electronics and coordination engineering of atomic cobalt trapped by oxygen-driven defects for efficient cathode in solar cells

Publication date: November 2021Source: Nano Energy, Volume 89, Part AAuthor(s): Hongyu Jing, Wei Liu, Zhengyan Zhao, Jiangwei Zhang, Chao Zhu, Yantao Shi, Dingsheng Wang, Yadong Li

Schottky DC generators with considerable enhanced power output and energy conversion efficiency based on polypyrrole-TiO<sub>2</sub> nanocomposite

Publication date: November 2021Source: Nano Energy, Volume 89, Part AAuthor(s): Xiang Ding, Hao Shao, Hongxia Wang, Weidong Yang, Jian Fang, Daquan Zhang, Tong Lin

Direct evidence of dopant-dopant synergism in efficient single-emissive-layer white thermally activated delayed fluorescence

Publication date: November 2021Source: Nano Energy, Volume 89, Part AAuthor(s): Chunbo Duan, Zhe Li, Jing Zhang, Chunmiao Han, Hui Xu

Aligning potential differences within carbon nitride based photocatalysis for efficient solar energy harvesting

Publication date: November 2021Source: Nano Energy, Volume 89, Part AAuthor(s): Jinqiang Zhang, Yunguo Li, Xiaoli Zhao, Liang Wang, Haijun Chen, Shuaijun Wang, Xinyuan Xu, Lei Shi, Lai-Chang Zhang, Yuezhao Zhu, Huayang Zhang, Yazi Liu, Gareth Nealon, Shu Zhang, Mingbo Wu, Shaobin Wang, Hongqi Sun

Co/Zn bimetal organic framework elliptical nanosheets on flexible conductive fabric for energy harvesting and environmental monitoring <em>via</em> triboelectricity

Publication date: November 2021Source: Nano Energy, Volume 89, Part AAuthor(s): Nagabandi Jayababu, Daewon Kim

Large-area multifunctional electro-chromic-chemical device made of W<sub>17</sub>O<sub>47</sub> nanowires by Zn<sup>2+</sup> ion intercalation

Publication date: November 2021Source: Nano Energy, Volume 89, Part AAuthor(s): Qi Zhao, Jinkai Wang, Xinghui Ai, Zhenghui Pan, Feng Xu, John Wang, Yanfeng Gao

Dynamic full-color tunability of high-performance smart windows utilizing absorption-emission effect

Publication date: November 2021Source: Nano Energy, Volume 89, Part AAuthor(s): Shuwen Zhao, Zewei Shao, Aibin Huang, Shanhu Bao, Hongjie Luo, Shidong Ji, Ping Jin, Xun Cao

Automatically switchable mechanical frequency regulator for continuous mechanical energy harvesting via a triboelectric nanogenerator

Publication date: November 2021Source: Nano Energy, Volume 89, Part AAuthor(s): Khanh Duy Pham, Divij Bhatia, Nghia Dinh Huynh, Hakjeong Kim, Jeong Min Baik, Zong-Hong Lin, Dukhyun Choi

Piezotronic effect and hierarchical Z-scheme heterostructure stimulated photocatalytic H<sub>2</sub> evolution integrated with C-N coupling of benzylamine

Publication date: November 2021Source: Nano Energy, Volume 89, Part AAuthor(s): Penglei Wang, Shiying Fan, Xinyong Li, Jing Wang, Zhiyuan Liu, Chunpeng Bai, Moses O. Tadé, Shaomin Liu

Discover, share and read the best on the web

Subscribe to RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters! Get unfiltered news feeds or filter them to your liking.

Get Inoreader
Inoreader - Subscribe to RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters!