ScienceDirect Publication: Nano Energy - RSS Feed

ScienceDirect RSS

Latest articles

Multifunctional Meta-Tribomaterial Nanogenerators for Energy Harvesting and Active Sensing

Publication date: Available online 16 April 2021Source: Nano EnergyAuthor(s): Kaveh Barri, Pengcheng Jiao, Qianyun Zhang, Jun Chen, Zhong Lin Wang, Amir H. Alavi

Ultrahigh Piezoelectric Coefficients of Li-doped (K,Na)NbO<sub>3</sub> Nanorod Arrays with Manipulated O-T Phase Boundary: Towards Energy Harvesting and Self-Powered Human Movement Monitoring

Publication date: Available online 15 April 2021Source: Nano EnergyAuthor(s): Lei Jiang, Piaoyun Yang, Yijing Fan, Shi Zeng, Zhao Wang, Zhenghui Pan, Yahua He, Juan Xiong, Xianghui Zhang, Yongming Hu, Haoshuang Gu, Xiaolin Wang, John Wang

Smart touchless triboelectric nanogenerator towards safeguard and 3D morphological awareness

Publication date: Available online 15 April 2021Source: Nano EnergyAuthor(s): Fang Yuan, Shuai Liu, Jianyu Zhou, Sheng Wang, Yu Wang, Shouhu Xuan, Xinglong Gong

Recent Advances in Using Nanofluids in Renewable Energy Systems and the Environmental Implications of their Uptake

Publication date: Available online 15 April 2021Source: Nano EnergyAuthor(s): Omid Mahian, Evangelos Bellos, Christos N. Markides, Robert A. Taylor, Avinash Alagumalai, Liu Yang, Caiyan Qin, Bong Jae Lee, Goodarz Ahmadi, Mohammad Reza Safaei, Somchai Wongwises

Photocurrent in Carbon Nanotube Bundle: Graded Seebeck Coefficient Phenomenon

Publication date: Available online 14 April 2021Source: Nano EnergyAuthor(s): Shen Xu, Hamidreza Zobeiri, Nicholas Hunter, Hengyun Zhang, Gyula Eres, Xinwei Wang

Flexible and stretchable triboelectric nanogenerator fabric for biomechanical energy harvesting and self-powered dual-mode human motion monitoring

Publication date: Available online 13 April 2021Source: Nano EnergyAuthor(s): Meng He, Wenwen Du, Yanmin Feng, Shijie Li, Wei Wang, Xiang Zhang, Aifang Yu, Lingyu Wan, Junyi Zhai

Transparent organic upconversion device targeting high- grade infrared visual image

Publication date: August 2021Source: Nano Energy, Volume 86Author(s): Chun-Jen Shih, Ya-Ze Li, Meng-Zhen Li, Sajal Biring, Bo-Chi Huang, Che-Wei Liu, Tzu-Hung Yeh, Dian Luo, Jiun-Haw Lee, Yi-Hsuan Huang, Ken-Tsung Wong, Shun-Wei Liu

The triboelectricity of the human body

Publication date: August 2021Source: Nano Energy, Volume 86Author(s): Renyun Zhang, Magnus Hummelgård, Jonas Örtegren, Martin Olsen, Henrik Andersson, Ya Yang, Haiwu Zheng, Håkan Olin

Incorporating ultra-small N-doped Mo<sub>2</sub>C nanoparticles onto 3D N-doped flower-like carbon nanospheres for robust electrocatalytic hydrogen evolution

Publication date: August 2021Source: Nano Energy, Volume 86Author(s): Huifang Wei, Jiahui Wang, Qian Lin, Yanwen Zou, Xi’an Chen, Huaping Zhao, Jun Li, Huile Jin, Yong Lei, Shun Wang

Tuning Proton Transfer and Catalytic Properties in Triple Junction Nanostructured Catalysts

Publication date: Available online 8 April 2021Source: Nano EnergyAuthor(s): Yuanyuan Chu, Udishnu Sanyal, Xiaohong S. Li, Yang Qiu, Miao Song, Mark H. Engelhard, Stephen D. Davidson, Katherine Koh, Laura C. Meyer, Jian Zheng, Xiaohong Xie, Dongsheng Li, Jun Liu, Oliver Y. Gutiérrez, Yong Wang, Yuyan Shao

Discover, share and read the best on the web

Subscribe to RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters! Get unfiltered news feeds or filter them to your liking.

Get Inoreader
Inoreader - Subscribe to RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters!