ScienceDirect Publication: Nano Energy - RSS Feed

ScienceDirect RSS

Latest articles

Ceria nanoparticles as promoters of CO<sub>2</sub> electroreduction on Ni/YSZ: an efficient preparation strategy and insights into the catalytic promotion mechanism

Publication date: Available online 2 July 2022Source: Nano EnergyAuthor(s): Dingkai Chen, Mathias Barreau, Sylwia Turczyniak-Surdacka, Kamil Sobczak, Marcin Strawski, Annie Le Gal La Salle, Anna Efimenko, Detre Teschner, Corinne Petit, Spyridon Zafeiratos

High Power Efficiency Nitrides Thermoelectric Device

Publication date: Available online 2 July 2022Source: Nano EnergyAuthor(s): Yan Yan, Shuo Zhang, Qun Ma, Ziyang Wang, Tao Feng, Qi Chen, Bo Shi, Fangyuan Sun, Meng Liang, Junxi Wang, Xiaoyan Yi, Jinmin Li, Zhiqiang Liu

A self-powered triboelectric MXene-based 3D-printed wearable physiological biosignal sensing system for on-demand, wireless, and real-time health monitoring

Publication date: October 2022Source: Nano Energy, Volume 101Author(s): Qian Yi, Xiaochang Pei, Prativa Das, Huiting Qin, Sang Won Lee, Rahim Esfandyarpour

Smart Multi-Responsive Aramid Aerogel Fiber Enabled Self-Powered Fabrics

Publication date: Available online 1 July 2022Source: Nano EnergyAuthor(s): Xingwei Zuo, Tingting Fan, Lijun Qu, Xueji Zhang, Jinlei Miao

Hammer throw-liked hybrid cyclic and alkyl chains: A new side chain engineering for over 18 % efficiency organic solar cells

Publication date: October 2022Source: Nano Energy, Volume 101Author(s): Xunchang Wang, Cong Xiao, Xiaokang Sun, Aziz Saparbaev, Shiyun Lei, Mingrui Zhang, Tian Zhong, Zhiya Li, Jiayi Zhang, Manxue Zhang, Yun Yu, Biao Xiao, Chunming Yang, Renqiang Yang

Boosting solar-to-pyroelectric energy harvesting via a plasmon-enhanced solar-thermal conversion approach

Publication date: September 2022Source: Nano Energy, Volume 100Author(s): Haitao Li, Huan Wang, Xiangming Li, Jiangchao Huang, Xuan Li, Siew Kheng Boong, Hiang Kwee Lee, Jie Han, Rong Guo

Regulating anionic redox activity of lithium-rich layered oxides via LiNbO<sub>3</sub> integrated modification

Publication date: October 2022Source: Nano Energy, Volume 101Author(s): Chao Shen, Yiqian Liu, Libin Hu, Wenrong Li, Xiaoyu Liu, Yaru Shi, Yong Jiang, Bing Zhao, Jiujun Zhang

Self-Powered Flexible Handwriting Input Panel with 1D Output Enabled by Convolutional Neural Network

Publication date: Available online 30 June 2022Source: Nano EnergyAuthor(s): Wei Xu, Sida Liu, Jiayi Yang, Yan Meng, Shuangshuang Liu, Guobin Chen, Lingjie Jia, Xiuhan Li

MXene-based materials for advanced nanogenerators

Publication date: October 2022Source: Nano Energy, Volume 101Author(s): Yuan Tian, Yongling An, Bingang Xu

The plasticizer-free composite block copolymer electrolytes for ultralong lifespan all-solid-state lithium-metal batteries

Publication date: September 2022Source: Nano Energy, Volume 100Author(s): Leixin Yang, Yihang Nie, Yizhou Liu, Yun Zheng, Dan Luo, Na Yang, Qianyi Ma, Mi Xu, Xiaohua Ma, Aiping Yu, Lingling Shui, Xin Wang, Zhongwei Chen

Discover, share and read the best on the web

Follow RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters! Get unfiltered news feeds or filter them to your liking.

Get Inoreader
Inoreader - Follow RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters!