ScienceDirect Publication: Nano Energy

ScienceDirect RSS

Latest articles

Strongly-ligated perovskite quantum dots with precisely controlled dimensions and architectures for white light-emitting diodes

Publication date: November 2020Source: Nano Energy, Volume 77Author(s): Shuang Pan, Yihuang Chen, Zewei Wang, Yeu-Wei Harn, Jiwoo Yu, Aurelia Wang, Marcus J. Smith, Zili Li, Vladimir V. Tsukruk, Juan Peng, Zhiqun Lin

An ultrathin robust polymer membrane for wearable solid-state electrochemical energy storage

Publication date: October 2020Source: Nano Energy, Volume 76Author(s): Xiang Chu, Xun Zhao, Yihao Zhou, Yihan Wang, Xueling Han, Yilin Zhou, Jingxin Ma, Zixing Wang, Haichao Huang, Zhong Xu, Cheng Yan, Haitao Zhang, Weiqing Yang, Jun Chen

1D semiconductor nanowires for energy conversion, harvesting and storage applications

Publication date: October 2020Source: Nano Energy, Volume 76Author(s): Monika Nehra, Neeraj Dilbaghi, Giovanna Marrazza, Ajeet Kaushik, Reza Abolhassani, Yogendra Kumar Mishra, Ki Hyun Kim, Sandeep Kumar

Active facet regulation of highly aligned molybdenum carbide porous octahedrons via crystal engineering for hydrogen evolution reaction

Publication date: Available online 14 July 2020Source: Nano EnergyAuthor(s): Lili Zhao, Haifeng Yuan, Dehui Sun, Jin Jia, Jiayuan Yu, Xiaoli Zhang, Xiaoyan Liu, Hong Liu, Weijia Zhou

Greatly enhanced power conversion efficiency of hole-transport-layer-free perovskite solar cell via coherent interfaces of perovskite and carbon layers

Publication date: Available online 14 July 2020Source: Nano EnergyAuthor(s): Qian-Qian Chu, Zhijian Sun, Bin Ding, Kyoung-sik Moon, Guan-Jun Yang, Ching-Ping Wong

Interfacial coupled design of epitaxial Graphene@SiC Schottky junction with built-in electric field for high-performance anodes of lithium ion batteries

Publication date: Available online 13 July 2020Source: Nano EnergyAuthor(s): Changlong Sun, Yan-Jie Wang, Hao Gu, Hongbo Fan, Guanjun Yang, Anna Ignaszak, Xiaofu Tang, Dan Liu, Jiujun Zhang

Low-temperature strategy toward Ni-NC@Ni core-shell nanostructure with Single-Ni sites for efficient CO<sub>2</sub> electroreduction

Publication date: Available online 12 July 2020Source: Nano EnergyAuthor(s): Yu He, Yunxiang Li, Jinfeng Zhang, Shengyao Wang, Dekang Huang, Gaoliang Yang, Xinli Yi, Huiwen Lin, Xiaopeng Han, Wenbin Hu, Yida Deng, Jinhua Ye

Electronic structure engineering on two-dimensional (2D) electrocatalytic materials for oxygen reduction, oxygen evolution, and hydrogen evolution reactions

Publication date: Available online 12 July 2020Source: Nano EnergyAuthor(s): Sundaram Chandrasekaran, Dingtao Ma, Yangqi Ge, Libo Deng, Chris Bowen, James Roscow, Yan Zhang, Zhiqun Lin, R.D.K. Misra, Jianqing Li, Peixin Zhang, Han Zhang

Hybridizing Li@Mn<sub>6</sub> and Sb@Ni<sub>6</sub> superstructure units to tune the electrochemical performance of Li-rich layered oxides

Publication date: Available online 11 July 2020Source: Nano EnergyAuthor(s): Yiwei Li, Lin Xie, Ze Zheng, Zu-Wei Yin, Jianyuan Li, Mouyi Weng, Jiajie Liu, Jiangtao Hu, Kai Yang, Guoyu Qian, Bo Cao, Zhibo Li, Shenyang Xu, Wenguang Zhao, Shunning Li, Junliang Sun, Mingjian Zhang, Feng Pan

One-step electrodeposition of carbon quantum dots and transition metal ions for N-doped carbon coupled with NiFe oxide clusters: A high-performance electrocatalyst for oxygen evolution

Publication date: Available online 11 July 2020Source: Nano EnergyAuthor(s): Shaoxuan Yang, Ruoqiu Du, Yihuan Yu, Zhengping Zhang, Feng Wang

Discover, share and read the best on the web

Subscribe to RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters! Get unfiltered news feeds or filter them to your liking.

Get Inoreader
Inoreader - Subscribe to RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters!