ScienceDirect Publication: Nano Energy - RSS Feed

ScienceDirect RSS

Latest articles

Spontaneous power generation from broad-humidity atmospheres through heterostructured F/O-bonded graphene monoliths

Publication date: Available online 14 October 2021Source: Nano EnergyAuthor(s): Kun Fan, Xikui Liu, Yang Liu, Yu Li, Xiangyang Liu, Wei Feng, Xu Wang

Investigating the Effect of Nanoscale Triboelectrification on Nanofriction in Insulators

Publication date: Available online 13 October 2021Source: Nano EnergyAuthor(s): Bin Shi, Xuehui Gan, Chi Zhang, Haojie Lang, Kun Zou, Tianzhao Bu, Yitian Peng

Maximizing the Output Power Density Enhancement of Solid Polymer Electrolyte Based-Triboelectric Nanogenerators via Contact Electrification-Induced Ionic Polarization

Publication date: Available online 13 October 2021Source: Nano EnergyAuthor(s): Jian Ye Cheong, Jason Soon Chye Koay, Ruihao Chen, Kean Chin Aw, Thamil Selvi Velayutham, Binghui Chen, Jing Li, Chuan Yi Foo, Wee Chen Gan

Negative triboelectric polymers with ultrahigh charge density induced by ion implantation

Publication date: December 2021Source: Nano Energy, Volume 90, Part BAuthor(s): Yong Fan, Shuyao Li, Xinglin Tao, Yufei Wang, Zhaoqi Liu, Huaqiang Chen, Zefeng Wu, Jian Zhang, Feng Ren, Xiangyu Chen, Engang Fu

Anti-freezing Organohydrogel Triboelectric Nanogenerator toward Highly Efficient and Flexible Human-machine Interaction at -30 °C

Publication date: Available online 12 October 2021Source: Nano EnergyAuthor(s): Zhenyu Xu, Fenghua Zhou, Huizhen Yan, Guorong Gao, Huijing Li, Rui Li, Tao Chen

Green triboelectric nanogenerator based on waste polymers for electrophoretic deposition of titania nanoparticles

Publication date: December 2021Source: Nano Energy, Volume 90, Part AAuthor(s): M.A. Jalili, Z. Khosroshahi, N. Raeisi Kheirabadi, F. Karimzadeh, M.H. Enayati

Intelligent facemask based on triboelectric nanogenerator for respiratory monitoring

Publication date: Available online 12 October 2021Source: Nano EnergyAuthor(s): Qixin Lu, Hong Chen, Yuanming Zeng, Jiehui Xue, Xia Cao, Ning Wang, Zhonglin Wang

Energy generation from airborne noise: Improving electrical outputs of single-layer polyvinylidene difluoride nanofiber membranes by incorporating a small number of nylon-6 nanofibers

Publication date: December 2021Source: Nano Energy, Volume 90, Part BAuthor(s): Haitao Niu, Hua Zhou, Hao Shao, Hongxia Wang, Xiang Ding, Ruixi Bai, Tong Lin

Triboelectric Potential Tuned Dual-gate IGZO Transistor for Versatile Sensory Device

Publication date: Available online 11 October 2021Source: Nano EnergyAuthor(s): Feixia Tan, Yao Xiong, Jinran Yu, Yifei Wang, Yonghai Li, Yichen Wei, Jia Sun, Xiaoyin Xie, Qijun Sun, Zhong Lin Wang

Numerical analysis and structural optimization of cylindrical grating-structured triboelectric nanogenerator

Publication date: December 2021Source: Nano Energy, Volume 90, Part BAuthor(s): Yiqun Wang, Xinzhi Liu, Zhihao Zheng, Yajiang Yin, Xiaofeng Wang, Zheng You

Discover, share and read the best on the web

Follow RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters! Get unfiltered news feeds or filter them to your liking.

Get Inoreader
Inoreader - Follow RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters!