ScienceDirect Publication: Nano Energy - RSS Feed

ScienceDirect RSS

Latest articles

Self-healing fluorinated poly(urethane urea) for mechanically and environmentally stable, high performance, and versatile fully self-healing triboelectric nanogenerators

Publication date: April 2023Source: Nano Energy, Volume 108Author(s): Hongli Li, Fuchang Xu, Jinling Wang, Junjie Zhang, Hao Wang, Yang Li, Junqi Sun

Enormous enhancement of thermoelectric properties via piezo-gating effect

Publication date: April 2023Source: Nano Energy, Volume 108Author(s): Jit Dutta, Zhe-Yong Gong, Arijit Mitra, Chuan-Pu Liu

Constructing high-efficiency stretchable-breathable triboelectric fabric for biomechanical energy harvesting and intelligent sensing

Publication date: April 2023Source: Nano Energy, Volume 108Author(s): Yunlong Xu, Zhiqing Bai, Guangbiao Xu

Fully degradable triboelectric nanogenerator using graphene composite paper to replace copper electrodes for higher output performance

Publication date: April 2023Source: Nano Energy, Volume 108Author(s): Hanbin Liu, Qinsi Shu, Huacui Xiang, Haiwei Wu, Zhijian Li, Hongwei Zhou

Design of high-performance triboelectric-piezoelectric hybridized mechanical energy harvester inspired by three-phase asynchronous generator

Publication date: April 2023Source: Nano Energy, Volume 108Author(s): Zhipeng Zheng, Hao Yin, Binquan Wang, Yujie Chen, Hezhou Liu, Yiping Guo

Conformal coating of CdS onto flexible enokitake-like standing gold nanowire arrays for omnidirectional low-light-intensity photocatalysis

Publication date: April 2023Source: Nano Energy, Volume 108Author(s): Zijun Yong, Shu Gong, Anthony S.R. Chesman, Qianqian Shi, Lim Wei Yap, Yvonne Hora, Runfang Fu, Fenge Lin, Wenlong Cheng

Enhancing photodegradation of Methyl Orange by coupling piezo-phototronic effect and localized surface plasmon resonance

Publication date: April 2023Source: Nano Energy, Volume 108Author(s): Jing Li, Guangzhong Xie, Jin Jiang, Yanyou Liu, Chunxu Chen, Weixiong Li, Junlong Huang, Xiaolan Luo, Ming Xu, Qiuping Zhang, Min Yang, Yuanjie Su

Self-powered flow sensing for automobile based on triboelectric nanogenerator with magnetic field modulation mechanism

Publication date: April 2023Source: Nano Energy, Volume 108Author(s): Dong Zhu, Xin Guo, Hengyu Li, Zitang Yuan, Xiaosong Zhang, Tinghai Cheng

Multifunctional wearable humidity and pressure sensors based on biocompatible graphene/bacterial cellulose bioaerogel for wireless monitoring and early warning of sleep apnea syndrome

Publication date: April 2023Source: Nano Energy, Volume 108Author(s): Jingyao Sun, Kunhao Xiu, Ziying Wang, Ning Hu, Libin Zhao, Hao Zhu, Fanzhong Kong, Jianliang Xiao, Lijin Cheng, Xiaoyang Bi

Difunctional MOF for dendrite-free all-solid-state lithium metal batteries by synergistic effect of hydrogen bond and electrostatic interaction

Publication date: April 2023Source: Nano Energy, Volume 108Author(s): Xuanyi Zhou, Biao Zhang, Fenfen Huang, Fangkun Li, Zengsheng Ma, Jun Liu

Discover, share and read the best on the web

Follow RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters! Get unfiltered news feeds or filter them to your liking.

Get Inoreader
Inoreader - Follow RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters!