Energy Storage Materials - RSS Feed

ScienceDirect RSS

Latest articles

Liquid electrolytes for low-temperature lithium batteries: main limitations, current advances, and future perspectives

Publication date: Available online 3 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Xin Su, Ying Xu, Yanchao Wu, Huijing Li, Jianzhong Yang, Ying Liao, Renjie Qu, Zhengcheng Zhang

Self-adaptive Gel Poly(imide-siloxane) Binder Ensuring Stable Cathode-Electrolyte Interface for Achieving High-Performance NCM811 Cathode in Lithium-ion Batteries

Publication date: Available online 3 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yali Wang, Nanxi Dong, Bingxue Liu, Guofeng Tian, Shengli Qi, Dezhen Wu

Regulating the Local Chemical Environment in Layered O3-NaNi<sub>0.5</sub>Mn<sub>0.5</sub>O<sub>2</sub> Achieves Practicable Cathode for Sodium-ion Batteries

Publication date: Available online 3 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Bo Peng, Yanxu Chen, Liping Zhao, Suyuan Zeng, Guanglin Wan, Feng Wang, Xiaolei Zhang, Wentao Wang, Genqiang Zhang

Optimization of Laser-Patterned Electrode Architectures for Fast Charging of Li-ion Batteries Using Simulations Parameterized by Machine Learning

Publication date: Available online 3 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Vishwas Goel, Kuan-Hung Chen, Neil P. Dasgupta, Katsuyo Thornton

A new film-forming electrolyte additive in enhancing the interface of layered cathode and cycling life of sodium ion batteries

Publication date: February 2023Source: Energy Storage Materials, Volume 56Author(s): Peng Dai, Chen-Guang Shi, Zheng Huang, Xiao-Hong Wu, Ya-Ping Deng, Jie Fu, Yuxiang Xie, Jingjing Fan, Shouyu Shen, Chong-Heng Shen, Yuhao Hong, Guang Li, Yanfen Wen, Zhongwei Chen, Ling Huang, Shi-Gang Sun

New insights into high-rate and super-stable aqueous zinc-ion batteries via the design concept of voltage and solvation environment coordinated control

Publication date: Available online 1 February 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yangwu Chen, Dingtao Ma, Sicheng Shen, Penghui Deng, Zhehao zhao, Ming Yang, Yanyi Wang, Hongwei Mi, Peixin Zhang

Inhibition of transition-metal dissolution with advanced electrolytes in batteries with silicon-graphite anodes and high-nickel cathodes

Publication date: Available online 31 January 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Xianhui Zhang, Zehao Cui, Eunmi Jo, Arumugam Manthiram

Recent advance on NASICON electrolyte in solid-state sodium metal batteries

Publication date: Available online 31 January 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yang Li, Meng Li, Zheng Sun, Qing Ni, Haibo Jin, Yongjie Zhao

Stabilizing nucleation seeds in Li metal anode via ion-selective graphene oxide interfaces

Publication date: Available online 31 January 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Jingjing Ma, Jinlong Yang, Can Wu, Meng Huang, Jiawei Zhu, Weihao Zeng, Lun Li, Peng Li, Xin Zhao, Fan Qiao, Zixin Zhang, Daping He, Shichun Mu

Voltage induced lattice contraction enabling superior cycling stability of MnO<sub>2</sub> cathode in aqueous zinc batteries

Publication date: February 2023Source: Energy Storage Materials, Volume 56Author(s): Yaozhi Liu, Zengming Qin, Xianpeng Yang, Jie Liu, Xiao-Xia Liu, Xiaoqi Sun

Discover, share and read the best on the web

Follow RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters! Get unfiltered news feeds or filter them to your liking.

Get Inoreader
Inoreader - Follow RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters!