ScienceDirect RSS
1k followers 15 articles/week
Design of Nanostructure in Solid Electrolyte Interphase for Enhancing the Mechanical Durability of Lithium Metal Anode by Deep-Learning Approach

Publication date: Available online 8 December 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Shengjie Chen, Zhanpeng Gong, Peiyu Zhao, Yanhua Zhang, Bo Cheng, Jianhua Hou, Jiangxuan Song, Xiangdong Ding, Jun Sun, Jinwen Shi, Junkai Deng

Fri Dec 8, 2023 15:08
Multilayer asymmetric solid polymer electrolyte with modified interface for high-voltage solid-state Li metal batteries

Publication date: February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 65Author(s): Qiang Lv, Yutong Jing, Bo Wang, Bochen Wu, Shangjie Wang, Cheng Li, Lei Wang, Lihui Xiao, Dianlong Wang, Huakun Liu, Shixue Dou

Fri Dec 8, 2023 15:08
“Dragging effect” induced fast desolvation kinetics and −50 ℃ workable high-safe lithium batteries

Publication date: February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 65Author(s): Long Chen, Junxiao Wang, Ming Chen, Zibing Pan, Yan Ding, Zhiping Song, Xinping Ai, Yuliang Cao, Zhongxue Chen

Fri Dec 8, 2023 15:08
Perturbation of Na-ion distribution for enhancement of ionic conductivity to a practical level of over 1 mS·cm<sup>−1</sup> in Na<sub>3</sub>ZnGaS<sub>4</sub>

Publication date: February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 65Author(s): Jung Yong Seo, Woon-Bae Park, Seol Yeon Kang, Young-Kook Lee, Kee-Sun Sohn, Myoungho Pyo

Thu Dec 7, 2023 14:57
Navigating Materials Chemical Space to Discover New Battery Electrodes Using Machine Learning

Publication date: Available online 6 December 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Mukhtar Lawan Adam, Oyawale Adetunji Moses, Jonathan Pradana Mailoa, Chang- Yu Hsieh, Xue-Feng Yu, Hao Li, Haitao Zhao

Wed Dec 6, 2023 14:42
Ternary eutectic electrolytes attune the electrode/electrolyte interphase layer toward long-life zinc ion batteries

Publication date: February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 65Author(s): Wenruo Li, Weiqiang Kong, Wei Liu, Shaofeng Xu, Haoyuan Zhu, Shun Liu, Wenhao Yu, Zhongsheng Wen

Wed Dec 6, 2023 14:42

Build your own newsfeed

Ready to give it a go?
Start a 14-day trial, no credit card required.

Create account