8 خوراک
TechCrunch
دنبال کنید
TechCrunch is a group-edited blog that profiles the companies, products and events defining and transforming the new web.
دنبال کنید 91k followers 144 نوشته / هفته
TechCrunch is a group-edited blog that profiles the companies, products and events defining and transforming the new web.
91k followers 144 نوشته / هفته

خوراک خبری خود را بسازید

آیا آماده هستید تا آن را اجرا کنید؟
بدون نیاز به کارت اعتباری، یک دوره آزمایشی 14 روزه را شروع کنید.

ایجاد حساب‌کاربری